Szerző: Bejegyzés időpontja:

Álláshirdetés

ANUNȚ

CONCURS PENTRU POSTUL DE  ADMINISTRATOR FINANCIAR

– pe perioadă determinată-

Şcoala Gimnazială „Orbán Balázs’’ dinOdorheiu- Secuiesc, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă determinată, în data de 12.01.2018 ora 12.

Locul de desfăşurare al concursului este sediul unităţii şcolare ( Str. Independenței nr. 35, Odorheiu- Secuiesc)

Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 11.01.2018, ora 14 la  Secretariatul unităţii şcolare, tel:0266218271.

Conţinutul dosarului de concurs:

 1. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea de 3 ani într-un post asemănător postulul vacant
 2. e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
  g) Curriculum vitae,
  h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar sunt următoarele:

Condiţii generale :

 • să fie cetăţean român cu domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit și limba maghiară scris și vorbit
 • să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie
 • să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • să nu aibă condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,

Condiţii specifice:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic (vechime cel puţin 5 ani în sistemul bugetar);
 • cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), programe de contabilitate;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză), noţiuni de bază (citit, scris, vorbit);
 • spirit organizatoric;
 • abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 • abilităţi de coordonare a echipelor;
 • capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Probe de concurs:

Probă scrisă/ Proba practică/ Interviu

La data de 12. 01.2018

Locul desfăşurării probelor de concurs: Școala Gimnazială ,, Orbán Balázs,, din Odorheiu- Secuiesc

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Depunerea documentelor cerute: 03.01.2018- 11.01.2018 la secretariatul școlii

Probele de scris/ practice/ interviu: 12.01.2018

Bibliografia:

-LEGEA  Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;

-LEGEA nr. 53 din 24.01.2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare-republicată;

-LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);

-Legea 500/2002-privind finanţele publice, cu modificări şi completări;

-H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;

-Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;

-Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;

-Ordinul Ministrului  Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;

-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;

-Ordonanţa Guvernului-OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;

-H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

-Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului;

-O.U.G.  34/2006  atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

-H.G. nr.925/2006 – aprobarea  normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

-LEGEA 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-Legea 40/2011-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii publicat în M.Of.  nr. 0225/2011;

-Ordin nr.42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

-LEGEA nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;

-LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;

-H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;

-H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

 

 

Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul școlii. ( tel 0266-218271 )

 

COMISIA DE CONCURS