Minőségbiztosítás

75/2oo5-ös Minisztériumi Kormányrendelet értelmében bevezették 2oo6- tól a Minőségbiztosítást tanintézményeinkbe.
Ennek értelmében sokrétegű átvilágításon és ellenőrzésen megy át minden intézmény, aminek az oktatási- nevelési folyamat minőségének az emelése a célja.
A Minőségbiztosítástól tevődik függővé egy intézmény működésének engedélyeztetése, az akreditáció.
Évente az iskolák átfogó önértékelő jelentést kell összeállítsanak ( RAIE), valamint Tervet a minőség emelésére ( Plan de îmbunătățiri).
A Minőségbiztosító Komisszió ( Comisia pentru Evaluarea și Asigurare a Calității CEAC) saját maga állíthatja össze a munkatervét és a működési szabályzatát.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITAŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Școala Generală Orban balazs din Odorheiu-Secuiesc, este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei înfiinţat în următorul cadru legal:
Art. 1.

 • Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.MedC. Nr.4925/2005;
 • Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu completările şi modificărileulterioare;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar, aprobată prin Memorandum înŞedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005;

Art. 2.
Comisia pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii este
subordonată Consiliului de Administraţie a Școlii Generale Orban Balazs din Odorhei.

Art. 3.

Comisia îşi asumă următoarele roluri:

 • Realizează evaluarea internă, a şcolii pe baza standardelor de funcţionare si a celor de calitate;
 • Propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în unitatea de învăţământ;
 • Implementează sistemul de management al calităţii monitorizând modul de realizare aactivităţilor de evaluare şi de îmbunătăţire a calităţii propuse
 • Elaborează rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Liceul Teologic„Fericitul Ieremia” pe baza standardelor, raport pe care îl va face public;
 • Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue şi planuri deîmbunătăţire a calităţii educaţiei bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă relevante pentru specificul unităţii.

Art. 4.
Misiunea
Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Școala Generală Orban Balazs din Odorhei, asumată în acord cu Strategia elaborată de ARACIP pentru perioada2011-2015, precum şi în acord cu Planul de Dezvoltare Instituţională începând din anul 2011, este consolidarea încrederii în şcoala noastră, pe baza unei creşteri reale şi susţinute a calităţii serviciilor de educaţie oferite.1

Obiectivele Comisiei:

CEAC: Prin punerea în aplicare a strategiei ARACIP, instituţia noastră urmăreşte să contribuie, în mod specific, la realizarea unor ţinte formulate prin documente programatice asumate la nivel european şi naţional pentru învăţământul preuniversitar, anume:

 • Reclădirea încrederii beneficiarilor de educaţie în sistemul de învăţământ, îngeneral, prin punerea în practică a principiilor de asigurare a calităţii.
 • Promovarea egalităţii de şanse şi de acces la educaţie, pentru toţi elevii noştri, fărădiscriminare, prin aplicarea standardelor naţionale de calitate a educaţiei.
 • Dezvoltarea sistemelor de răspundere, pentru toate comisiile funcţionale dininstituţie şi pentru resursele umane ale acesteia, în privinţa rezultatelor educaţiei şi,mai ales, în privinţa dezvoltării competenţelor cheie la elevii noştri.
 • Adecvarea ofertei de educaţie şi formare profesională faţă de cerinţele societăţiicunoaşterii şi ale pieţei muncii.
 • Asigurarea unităţii şi coerenţei dezvoltării sistemului educaţional propriu, curespectarea sistemelor de standarde naţionale, în condiţiile unui bun management aldescentralizării.
 • Crearea unor mecanisme adecvate pentru o evaluare sinceră şi realistă aactivităţilor educaţionale prestate şi a rezultatelor obţinute, avându-se în vedereredefinirea rolului diferitelor comisii şi niveluri ierarhice, în contextuldescentralizării şi al reformei educaţionale.
 • Dezvoltarea sistemelor decizionale bazate pe evidenţe – în domeniul politicilor publice, strategiilor şi programelor privind educaţia şi formarea.
 • Întărirea colaborării în asigurarea calităţii între beneficiarii de educaţie (aşa cumsunt ei definiţi de lege) pe de o parte, şi profesorii şi factorii de decizie dininstituţia noastră, în calitate de furnizori de educaţie pe de altă parte.

Structura organizatorică şi procedurile de alegere /desemnare a membrilor CEAC

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educației din școala noastră este alcătuită din 7 membri.
Conducerea operativă a CEAC este asigurată de directorul şcolii sau de un coordonator desemnat de către acesta. Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţia de director, director adjunct sau membru în Consiliul de Administraţie în această instituţie de învăţământ, cu excepţia coordonatorului.
Componenţa CEAC este:

 1. coordonatorul, care poate fi directorul lcolii sau un reprezentant desemnat de acesta;
 2. reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret deConsiliul profesoral;
 3. un reprezentant al sindicatului reprezentativ din instituţie, desemnatde organizaţia de sindicat conform prevederilor statutare;
 4. un reprezentant al părinţilor, desemnat de Comitetul reprezentativ al părinţilor din unitate;
 5. un reprezentant al elevilor, ales prin vot secret de către ConsiliuluiŞcolar al Elevilor;
 6. un reprezentant al Consiliului local, desemnat de acesta;

Durata mandatului CEAC este de 4 ani iar componenţa poate fi modificată, dacă este necesar. Prin decizie internă a directorului, se confirmă componenţa comisiei, în urma derulării şi finalizării procedurilor descrise.
Încetarea calităţii de membru se realizează în următoarele condiţii:

 • la cerere;
 • în urma retragerii votului de încredere, acordat de către Consiliul profesoral;
 • în cazul în care încetează activitatea persoanei în instituţie;
 • dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 de zile;
 • ca urmare a săvârşirii oricăror fapte de natură să atragă răspundereadisciplinară sau penală, cu repercusiuni asupra prestigiului unităţii deînvăţământ;
 • în cazul neîndeplinirii sarcinilor asumate.

Domeniile de asigurare a calităţii

Domeniile de asigurare a calităţii sunt:

 1. Capacitatea instituţională: rezultă din organizarea internă, din infrastructura disponibilă şi este definită prin următoarele criterii:
  1. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale;
  2. Baza materială;
  3. Resurse umane
 2. Eficacitatea educaţională:
  constă în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obţine rezultatele aşteptate ale învăţării şi este definită prin următoarele criterii:

  1. Conţinutul programelor de studiu;
  2. Rezultatele învăţării;
  3. Activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz;
  4. Activitatea financiară a organizaţiei;
 3. Managementul calităţii: este definit prin următoarele criterii:
  1. Strategii şi procedure pentru asigurarea calităţii;
  2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodic a programelor şi activităţilor desfăşurate;
  3. Proceduri obiective şi transparente de evaluare a învăţării;
  4. Proceduri de evaluare periodic ă a calităţii corpului profesoral;
  5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării;
  6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii;
  7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite;
  8. Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii.