Szerző: Bejegyzés időpontja:

ÉVI ÁLTALÁNOS MUNKATERV 2o12/2o13-es tanév

I. ISKOLÁNK Missziója ( küldetése)

Az iskolánk sokoldalú szerepkörrel rendelkező közintézmény, amelynek meghatározó szerepe van a gyermekek szellemi és fizikai, valamint egyéni és társadalmi fejlődésében .Olyan társadalmi-kulturális hely, amely kapcsolatban van a családdal, a helyi közösséggel , az egész társadalommal, amely azért dolgozik és küzd, hogy az általunk nevelt , alakított és életútjára engedett ifjú be tudjon illeszkedni a társadalomba, meg tudja állni a helyét a mai világban és hasznos, építő alkotója legyen az európai közösségnek.

II. SZEMLÉLETÜNK:( víziónk)

Mottónk:

EGY SZEBB ÉS TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT

III. STRATÉGIAI CÉLPONTOK:

 • Az oktatási rendszer decentralizációjának követése, az új tanügyi törvény értelmében
 • Az átláthatóság biztosítása minden szinten (transzparencia)
 • A nevelés minőségének emelése, a modern követelményrendszernek megfelelően
 • Az intézmény anyagi javainak a modernizálása és gyarapítás
 • A nevelőmunka hatékonyságának emelése, a pozitív erkölcsi értékek kialakítása, a szülőföld, a hagyományok iránti ragaszkodás és tisztelet erősítése
 • A pályaválasztás szakszerű irányítása
 • Az iskola partnerkapcsolatainak fenntartása és fejlesztése

III. AZ OKTATÁS TÁRGYI FELTÉTELEI

Az oktatói-nevelői munka 16 szép, világos, egészséges osztályteremben zajlik, ezenkívül rendelkezünk egy fizika-kémia laborral, egy biológia és egy informatika szakteremmel, egy fejlesztő- felzárkóztató és egy logopédiai kabinettel, egy kis méretű tornateremmel ,egy sportpályával és egy játszó udvarral.
Van egy közel 19 5oo kötetet számláló könyvtárunk, munkapontként működő előtérrel, 3 didaktikai anyagoknak való raktárhelységünk. Van két tanárink: egy kicsi és egy nagy, 3 adminisztrációs irodánk (egy menedzseri, egy titkári és egy könyvelői). Végezetül van 5 mellékhelységünk ( 2 lány, 2 fiú, egy tanári).
Az iskola bútorzata viszonylag új, minden tanteremben kényelmes ülőhely szolgálja a tanulókat. Az osztálytermekben faburkolat és csiszolt padló teszi higiénikussá a helyet.
Audio-vizuális eszköztár segíti a tanárok- tanítók munkáját, amit bővíteni kell. Az informatika kabinet felszerelése közepes, hiányos, néhány elavult gép cserére vár. Az alapvető didaktikai anyagaink megvannak, de ezen területen minden pedagógus egyénileg küzd a szinten maradásért.

IV. AZ OKTATÁS SZEMÉLYI FELTÉTELEI

Az oktatói-nevelői munkát 3o didaktikai személy végzi,amelyből 11 tanító és29 tanár. Besegít egy logopédus és részben egy pszihológus is.
A 2o12/2o13-es tanévben 488 diák tanul az iskolában, mindez 9 elemi és 8 gimnáziumi osztályba tömörülve.
Velünk és értünk dolgoznak még: egy titkár, egy könyvelő, egy adminisztrátor- könyvtáros, egy munkás és 3 takarító.
Itt jegyzem meg az osztályok vezetőit:

 1. I.A- Geréb Harmat
 2. I.B.- Jakab Hajnal
 3. I.C.- Sándor Csilla
 4. II.A.- Boros Ildikó
 5. II.B.- Imre Ibolya
 6. III.A.- Biró Ibolya
 7. III.B. -Kovács Mária
 8. IV.A. -Nagy Enikő
 9. IV.B. -Bándi Réka ( Szász Ildikó helyett)
 10. V.A-Feleki Attila
 11. V.B.-András Teréz
 12. VI.A. -Kecseti Csaba
 13. VI.B.- Nagy Jenő
 14. VII.A.-Cîrceanu Claudia
 15. VII.B. -Szász K. István
 16. VIII.A. Gábos Anna
 17. VIII.B. Zakariás Enikő

V. KONKRÉT FELADATRENDSZER A CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

a) MUNKASZERVEZÉS

 1. Az oktatás csak délelőtt zajlik. Délután opciós tevékenységek, versenyek, vetélkedők, felkészítők, megsegítők, rendezvények, műhelymunkák stb. lehetnek.
  A tanórák 5o percesek, a szünetek 1o percesek, a nagyszünet 2o perces ( 11 órakor). A csengetést automata csengő biztosítja.
  Az elemi tagozat esetében az órák 5 perccel hosszabbak a törvényesnél, mivel az épületben csak egyféle csengetésrendet alkalmazhatunk. Ezt az időrést a tanítók fordítsák az anyag elmélyítésére, közösségfejlesztő játékokra, aktív pihenésre.
 2. Minden tanuló tankönyvet kap, amit a Tanügy minisztérium ingyen biztosít. Sajnos, sok az elnyűtt, megrongálódott tankönyv a sokéves használat miatt.
  A tankönyveket az első iskolai nap kiosztjuk és az utolsó iskolai nap visszaszedjük. Kivétel az elsősök tankönyvei, amiket nem kell visszaadjanak. A tankönyvkiosztásért és begyűjtésért felel Nagy Mária könyvtáros valamint a tanítók- osztályfőnökök, akik ellenőrzik a könyvek megtisztítását, ragasztását, rendbetételét. Ezeket a mozzanatokat nyilvántartó űrlap kíséri.
 3. A pedagógus magatartásbeli kódexének néhány követelményét jelen munkatervben idézem, kérem, mindenki vegye komolyan. Eszerint
  – Minden pedagógusnak kötelessége ismerni és betartani a tanügyi előírásokat, az érvényben lévő programokat.

  • Minden pedagógusnak kötelessége a gyermek centrikusság.
  • A tanulók ismereteinek az értékelése ritmikus és folyamatos kell legyen, objektív és igazságos. Az értékek sokféleségének a felszínre hozása a pedagógus munkája kell legyen.
  • Az osztályvezető folyamatosan kell tartsa a kapcsolatot a családdal.
  • A pedagógus- diák, pedagógus- szülő, közti kommunikációban csak civilizált hangnem használható , persze kizárt mindennemű testi fenyítés.
  • A pedagógusok közötti kapcsolat is kollegiális kell legyen, félretéve mindenféle indulatot és egoista ambíciót.
  • A pedagógus öltözködése, aspektusa példaértékű kell legyen.
  • A pedagógus nem jöhet alkoholosan vagy egyéb szer hatása alatt iskolába.
  • A pedagógus a saját intézményének az ügyes-bajait nem veri dobra , a problémákat házon belül oldja meg.
 4. Az osztálytermek otthonossá tétele az osztályvezető feladata.
 5. A folyosókon található faliképeket felújítjuk, újradíszítjük minden évben, új információkkal töltjük meg a helyet.
 6. Az iskolai tanárszolgálatot becsületesen és odaadóan végezzük. A gyerekek testi épségére kell vigyáznunk még a zajos, lökdösődő, erőfitogtató szünetekben is. Akkor is, amikor repülnek a köves hógolyók, akkor is, amikor irgalmatlanul csúszik a bejárati lépcső. Mindenért felelősek vagyunk, ami az iskola területén történik. A szolgálat elfelejtése nem mentesít a következmények alól. A régi szabály érvényes:
  • A tanulókat a szünetben kiküldjük az udvarra ( kivétel, ha esik, a – 1o fok alatti). Ez az órát éppen befejező tanító vagy tanár feladata, aki nem hagyja addig el az osztálytermet, amíg a tanulók nem mennek ki.
  • A folyosón szolgálatos pedagógus a szünet időtartama alatt ellenőrzi, a szolgálatos tanulók munkáját, felügyeli, hogy a tanulók ne settenkedjenek vissza és ne bujkáljanak a WC-ben.
  • Az udvaron szolgálatot teljesítő kollega éberen figyel, megakadályozza a veszélyes játékok űzését, a szomszédos telkekre való dobálást és a parkosított első udvar rongálását. Becsengetéskor osztályonként sorakoztatják a gyermekeket és fegyelmezetten, sorban indítják az osztálytermek felé.
  • A szolgálatos pedagógus igazolt hiányzás esetén köteles megoldani maga helyett a szolgálatot.
  • Az utolsó órát tartó pedagógus gondoskodik arról, hogy az osztályterem tisztán maradjon és az ablakokat csukják be. Szedessenek össze minden szemetet, hulladékot és tetessék a kukába
 7. Az iskolai tanuló-szolgálatot a VI. és VII. osztályosok közül választjuk ki.
  Az osztályfőnökök kijelölnek 5-5 talpraesett tanulót, akiknek négyhetenként egy nap kiesés nem okoz túl nagy terhet. Ezeket a tanulókat az első iskolai héten az aligazgatónő képezi ki, egy megbeszélt időpontban.

b) AZ ISKOLAI NEVELŐI MUNKA

 1. A tanítóra és osztályfőnökre óriási felelősség hárul, hiszen a családdal együtt emberi életutakat irányítanak. Felelnek a személyiségfejlesztésért, a képességek és készségek kialakításáért, az ifjú társadalmi integrációjáért.
  Iskolánk tanulói: E-8 osztályosok, éppen a szárnyaikat kezdik bontogatni, a metamorfózis kezdeti fázisaiban vannak. Arról a metamorfózisról van szó, amikor a csimaszból cserebogár lesz, a játékos kisgyerekből mindent bevállaló , pajkos, önbizalommal és álmokkal teli harcos.
 2. A tanító és osztályfőnök legfontosabb tennivalója a nevelőmunka. Ez magába foglalja
  • a közösségkialakítást,
  • a sokoldalú személyiségfejlesztést
  • a nevelő hatások egységének megteremtését
  • az iskolai és az iskolán kívüli élet megszervezését
  • a pályaválasztás irányítását és még sok mást.
 3. A nevelőmunka fontos kerete az osztályfőnöki óra, amely módot és időt biztosít az együttműködésre, a kölcsönös megismerésre, a kapcsolatrendszerek kiépítésére. A tanítók szerencsésebb helyzetben vannak: ők többet vannak együtt kis nebulóikkal. A tanárok bizony szűkebb időkorlát alatt vannak, ezért aranyértékű egy-egy együtt töltött órácska.
  Ezt az órát célszerűen és tervszerűen kell kihasználnunk, hogy a legnagyobb hatékonyságot tudjuk elérni. Ezért vannak kidolgozva az osztályfőnöki órák cél és feladatrendszerei. Ennek a megvalósítása minden osztályfőnök kötelessége, de a témák megválasztása már lehet osztályra, csoportra szabott.
 4. A tanulók egészségügyi nevelését szintén az osztályvezetők látják el.
  Az I-IV. osztályosoknál naponta végzünk higiéniai ellenőrzést, az V.-VIII osztályosoknál hetente, a nevelő órán szakítunk erre időt. Jól tud működni a higiéniai felelős választása, aki ellenőrzi a papír zsebkendőt és a kezet-körmöt, majd jelentést tesz. Ám a diákfelelős nem vállalhatja át a tanár szerepét. A gondozatlan gyermekkel meg kell beszélni a felmerülő problémát és akár a családdal együtt tenni kell az ápolatlanság ellen. Az osztályfőnöki órák tematikái közé be kell kerüljenek egészségvédelmi témák is. Lehet külső szakember segítségét kérni( biológia tanár, aszisztens, orvos, pszihológus) Az iskolai egészségügyi ládát igyekszünk a legfontosabbakkal feltölteni, az elsősegélynyújtás gyakori igény az év minden időszakában.
 5. A tanulók közlekedési nevelése is a mi feladatunk, hiszen látjuk, hogy mennyi baleset történhet nap, mint nap. Törvénytiszteletre, civilizált közúti viselkedésre tanítjuk a gyerekeket. Kötelező félévente kétszer közlekedésrendészeti témával foglalkozni, ehhez könyvészetet a könyvtárban is találunk. A gyalogtúrák, kirándulások, vakációk kezdete mindig feltételezi, hogy felhívjuk a figyelmet a szabályok betartására.
 6. A tűzvédelmi nevelés szintén az iskola és osztályvezető feladata is. Félévente kétszer ( vakációk előtt kötelező) tűzvédelmi felkészítőt tartani. Együtt lehet tartani a közlekedésrendészettel. Az iskola által szervezett katasztrófavédelmi és tűzeseti kiürítést komolyan kell venni, mert a készség kialakulás alkalomadtán életeket menthet. Ennek idei tanévi első begyakorlását az első iskolai hétre programozta a Tanfelügyelőség.

c) MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉG

1) A 2o12/ 2o13-es tanévben a következő módszertani körök működnek:
Tanítóknál: I-II oszt.: Boros Ildikó
III – IV oszt.: Nagy Enikő

 • Iskola szintű elemi tagozatos módszertani felelős: Biró Ibolya
 • Humán katedra( román, magyar, angol):Circeanu Claudia
 • Természettudomány katedra ( matematika., fizika, kémia, biológia, , földrajz, technika: Biró Ágnes
 • Társadalomtudomány ( történelem, polgári .nevelés., rajz, testnevelés, ének: Kecseti Csaba)
 • Osztályfőnöki munkaközösség: Kuti László

Az iskolai módszertani körök éves munkaterv szerint dolgoznak, amely szerint 6 munkaülést ütemeztünk be:
I. félév:

 • október
 • november
 • december

II. félév:

 • február
 • március
 • május

Részt veszünk a megyei tanfelügyelőség által szervett metodikai napokon.(2/ tanév)
Ebben a tanévben az iskolai munka mindennapos gyakorlati kérdései mellett minden katedra tanulmányozza az új tanügyi törvényt, főleg akkor, ha menet közben megjelenik a kidolgozott metodológia.

d) AZ ISKOLAVÁLASZTÁS ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁS IRÁNYÍTÁSA

A nevelő munka fontos részterülete, amely meghatározza a tanuló tanuláshoz való állását. Már kisebb kortól beszélhetünk a gyermekeknek szakmákról, pályákról, követelményrendszerekről. Ám a nyolcadikosok körében mindennapi megbeszélni való a hogyan tovább? Merre? Miért?
Mielőtt bárkinek is pályát, szakmát iskolát ajánlanánk, jól meg kell ismernünk annak látszólagos és rejtett értékeit, képességeit és tehetségeit..
A tanulók megismerésére az alábbi módszereket alkalmazhatjuk:

 • pszihopedagógiai megfigyelés
 • egyéni beszélgetés
 • az iskolai munka elemzése
 • a családi környezet megismerése
 • a tanuló jövő- képének megismerése
 • A tanuló továbbtanulási elképzeléseinek a megismerése
 • A szülők óhajának ismerete

Az osztályvezető mindvégig a diákjai mellett kell álljon: elsős korától negyedikig majd ötödiktől nyolcadikig.

Bajban ismerszik meg a jóbarát

e) A CSALÁD ÉS ISKOLA KAPCSOLATA

A szülőkkel való folytonos kapcsolattartás elengedhetetlen . A gyermek fizikai és szellemi fejlődését a család és osztályvezető egyaránt követi
Az együttműködés folyamán egységesen alkalmazzuk az alábbi szempontokat:

 • Az iskola- család kapcsolata szép szimbiózis kell legyen, ahol a felek kölcsönösen segítik egymást ( virág- méhecske jelenség)
 • Az iskola nem a szülő helyettesítője, hanem annak kiegészítője
 • Az iskola a gyermek javát, fejlődését szolgálja
 • A közös álláspont kialakítása fegyelmet és odaadást igényel mindkét részről
 • A szülőnek joga és kötelessége ismerni minden iskolai tettét, eredményét a gyermekének
 • A szülőnek joga van tudni az oktató-nevelő célkitűzéseit, ismerheti annak módszereit, ám szakmai kérdésekben soha nem bírálhatja felül az oktatót

f) GAZDASÁGI KÉRDÉSEK, A TITKÁRSÁG MUNKÁJA

 1. A költségvetésből nekünk járó összeget gazdaságosan használjuk fel, tervszerűen és takarékosan. Ezzel az összeggel és a szülői bizottság pénzének igénybevételével megpróbáljuk biztosítani a működés egészségügyi és anyagi feltételeit.
 2. Az adminisztratív személyzet faladatait feladatjegyzékbe foglaljuk, végrehajtásukat rendszeresen ellenőrizzük. A takarítók munkáját átszervezzük, megpróbáljuk hatékonyabbá tenni. A titkárnő és a könyvtáros munkáját az aligazgató irányítja és ellenőrzi, a könyvelőnő, a gondozószemélyzet munkáját pedig az igazgató.

Székelyudvarhely 2o12, szeptember

Gábos Anna