Egyesületünk

  EUFÓNIA  

a) Az Egyesület alapítása

Az 1990-as években iskolánkban komoly zenei tevékenység zajlott, amelyet az akkori zenetanár: Bán Miklós vezetett. A tanár úr működtetett egy gyermek dalegyletet, amely már akkor az Eufónia névre hallgatott. A dalegylet sok helyen szerepelt és számos diákot vont be a zenei életbe. Felvetődött egy egyesület létesítésének a szükségessége, amely a kulturális tevékenységeket összefogja, segíti és irányítja.

1990. január 27-én tartott Tanári Tanácsülésen elfogadták az Egyesület létrehozásának a tervét,feldolgozták a működési szabályzatot és megválasztották a 21 személyből álló vezetőséget és tagságot. Az Egyesület elnöke Máthé András, az iskola igazgatója lett, alelnökei: Bán Miklós, Gedő Lajos és Józsa Katalin voltak. Iskolánk mai tanárai közül alapító tag volt még Nagy Jenő és Szász -Köpeczi István.

Az Eufónia bírósági bejegyzése 1993. március 8-ra időzítődik, ezt megelőzvén az Egyesület, működési engedélyt kapott a Megyei Kulturális Felügyelőségtől is.

Napjainkban az Eufónia egyesület elnöke: Imre Ibolya, tanítónő, kuratórium tagok: Nagy Jenő, Gábos Anna, Nagy Endre, cenzora Kovács Mária és könyvelője Koffol Emese.

 

b) Az Egyesület működési szabályzata:

Egy politikamentes, nonprofit, civil szervezet, amelynek kizárólag kulturális, humanitárius és nevelő-fejlesztő jellege van.

Székhelye az Orbán Balázs Általános Iskola székhelye: Függetlenség 35 szám, Székelyudvarhely, Hargita megye.

Céljai:

 • az iskola anyagi javainak fejlesztése és modernizálása
 • kulturális, sport és nevelő tevékenységek szervezése,
 • a tanulók szellemi, műveltségi szintjének emelése,
 • versenyek, vetélkedők, szimpozionok, konferenciák, tanfolyamok szervezése úgy a diákok, mint a tanárok részére,
 • testvérkapcsolatok kialakítása és fenntartása,
 • határon belüli és kívüli eseményeken való részvétel lebonyolítása,
 • anyagi források keresése az iskolai és iskolán kívüli tevékenységekhez,
 • környezettudatosság fejlesztése és környezetvédelmi tevékenységek szervezése.

 

c) Az Egyesület anyagi forrásai:

 • adományok,
 • nyeremények,
 • helyi vagy állami segítségek,
 • támogatások,
 • adófelajánlások,
 • pályázati források,
 • saját jövedelmi források.

 

d) Az Egyesület eredményei:

Az Egyesület akárcsak egy segítő jobb, mindig ott van, ahol szükség van rá. A szűkös állami költségvetési keretek nagyon sok tevékenységet, programot gátolnak, gyakran elhangzik a kérésre az a válasz, hogy: „nem lehet, mert nincs pénz…” Nagyon sokszor utolsó mentőövként segít egy kilátástalan helyzeten azzal, hogy besegít egy verseny lebonyolításába, egy költség megtérítésébe vagy egy felszerelés megvásárlásába.

Így az anyagi bázisába került jó néhány audiovizuális eszköz, multimédiás didaktikai felszerelés, tanári segédletek. Segített az iskola körüli területrendezésben: az iskolakert kialakításában.

Az Egyesületünk fő pénzforrása a jó szándékú emberek 2%-os adófelajánlása, amelyet ezúton is megköszönünk. Ezen az úton főleg a diákok szülei segítenek bennünket, akik nekünk szánják a fent említett segítséget.

 

2012-ben nyertünk egy pályázatot: ”Egy szebb és tisztább környezetért” címmel.

A pályázat kiírója a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal volt, aki a 305/2005-ös törvény alapján vissza nem térítendő finanszírozással környezetvédelmi projekteket támogatott.

A pályázat kedvezményezettei az iskola tanulói voltak, akik aktívan részt vettek a projekt lebonyolításában. A pályázat célja volt egyrészt egy iskolakert területi rendezésének az elindítása, másrészt szeptember 23-án a Tisztaság Világnapjának megünneplése. Az iskola mellett volt egy közel 700 m² -es terület, ahol ciheres-bokros állapot uralkodott, sok hulladékkal, szeméttel és ki nem használt hellyel.

Annak az iskolaudvarnak a szomszédságában, ahol több, mint 400 gyermek nap mint nap töltötte szüneteit és foglalkozásait betonos-aszfaltos udvarfelületen. Ezt a területet egy jó elgondolás alapján – szülői segítséggel körbekerítettük, kitisztítottuk, megtakarítottuk a szeméttől, előkészítettük a munkálatokra, majd a pályázat segítségével részlegesen növénnyel betelepítettük. Ezenkívül egy 3o személyes asztallal-paddal gyarapítottuk. Egy szép iskolakert körvonalazódott, ahol szünetekben vagy tanórai programokban az iskola tanulói biztonságos, tiszta, szép  környezetben pihenhetnek, játszhatnak vagy éppen tanulhatnak. A területre egy célszerű járdát építettünk hasított kőből, hogy minden igénynek megfeleljen a kert. Munkánk végeztével megünnepeltük szeptember 23-án a Tisztaság Világnapját, amit hulladékgyűjtéssel, vetélkedőkkel és versenyekkel tettünk élmény dússá. Nagy mennyiségű papírt és Pet palackot adtunk le a hulladékgazdálkodónak, hadd induljon az újrahasznosító útjára! A szebb és tisztább környezetért sok mindent megtettek az iskola szorgalmas diákjai. Valamit valamiért. Egy kis ügyeskedést, egy kis munkát egy iskolakert csak megér!!!

 

2013-ban nyertünk egy második pályázatot: „Orbán Balázsvarázskert” címmel.

A MOL Románia és a Polgár-Társ Alapítvány 2006-ban indította közös adományi programját, amely a gyerekek és az ifjúság bevonását ösztönözte a városi zöldövezetek fásítását és rendezését célzó projektekben.

A Városi zöldövezet keretén belül olyan projektek kaphattak támogatást, amelyekben nem kormányzati szervezetek különböző intézmények együttműködésével városi zöldövezetek létesítését vagy rehabilitációját tűzték ki célul a helyi közösségek bevonásával, különböző ökológiai nevelés jellegű tevékenységeken keresztül.

Büszkék vagyunk arra, hogy a 185 beküldött pályázatból a mi tervünket tizenhatodikként értékelték megvalósításra érdemesnek.

A pályázat a következő tevékenységeket foglalja magában:

 • a tavalyi tanévben létesített iskolakertnek a véglegesítése, növényekkel való benépesítése,
 • kerti bútorok és játékszerek elhelyezése,
 • egy ökológiai hirdető tábla felállítása valamint
 • május 22 körül eseménysorozattal ünnepeljük meg a Biológiai Sokféleség Világnapját.

Megjegyzendő, hogy az iskolakertben honos növényfajok kapnak helyet, amelyek képviselik a vegetáció szintenkénti megjelenését, így itt helyet kapnak a fenyőfélék, a lombhullatók, a bokrok és a fűnemű növények.

Az iskolakert bútorzata kiegészítődik 5 paddal és 2 hintával.

Jelenleg zajlanak a kerti munkálatok, a területrendezés és a növények betelepítése. Szorgalmas diákok ásnak, kapálnak, ültetnek, földet tologatnak és öntöznek. Gyomlálnak és tekintetükkel simogatják az elültetett növényeket suttogván, hogy „egy ember, egy fa”,,!!!

A munkánk eredményéről a továbbiakban tudósítunk.

 

2013 tavaszán iskolánk Eufónia Egyesülete nyert egy környezetvédelmi pályázatot ISKOLAI PIHENŐ címmel a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivataltól. A pályázat megvalósításának időtartama június 1 és december 5 -2013 volt.

Főbb mozzanatok:

 • Az Ózon Világnapjának megünneplése környezetvédelmi tevékenységekkel (szeptember 16)
 • Iskolakertünk rózsaállományának feljavítása
 • Egy hirdetőtábla felállítása az iskolakertbe

a) Az Ózon Világnapját közvetlenül a szeptemberi iskolakezdés után ültük meg, ám az események két hétig zajlottak (16-30 szept.) Elméleti felkészüléssel kezdtük  az ózon szerepéről, mely felkészítőket a tanítók- osztályfőnökök tartottak osztályaikban. Mindenki meg kellett értse, hogy az ózon védi meg az élőlényeket a világűrből származó káros sugárzásoktól- pajzsként visszaveri azokat.

Következtek a gyakorlati tevékenységek: tudományos értekezletek, versenyek, vetélkedők (Egy ember- egy fa, Ne szennyezzétek a levegőt!, Az ózon és a töklámpás kapcsolata, Ép testben ép lélek).

b) Az iskolánk előtti 400 m² területű rózsakertet feljavítottuk a következő módon: a területet előkészítettük, megtrágyáztuk, gödröket ástunk és rózsabokrokat ültettünk. Közben folyamatosan gondoztuk a régi és új töveket, szemünkkel is simogattuk a növényeket, hogy szépen virágozzanak. Az eredmény maga helyett beszél…

c) Előkészítettünk, elhelyeztünk, bebetonoztunk egy nagy  hirdetőtáblát, amelyet saját eredményeink közzétételére és az újdonságok hirdetésére fogunk használni.

 

2018-ban újabb pályázatot sikerült megnyernünk a Polgármesteri Hivataltól, melynek segítségével megrendeztük az „Élet a Földön” című biológia-földrajz vetélkedőt megyei szinten.

Csak így tovább OB-sok!