Ejnye bejnye

Szerző: Bejegyzés időpontja:

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOK A TESTNEVELÉS ÓRÁN

 1. A testnevelés órán minden diáknak kötelező részt venni.
 2. Minden tanuló ( a felmentettek is ) a testnevelés órán a megfelelő felszerelésben jelenik meg: fehér póló, sötét színű tréning vagy rövidnadrág, tiszta zokni és tiszta tornacipő.
 3. Teljes illetve ideiglenes felmentés csak orvosi igazolás alapján lehetséges.
 4. Az orvosi igazolást a testnevelő tanárnak kell odaadni.
 5. A tornateremben és a pályán a testnevelés órán csak a tanár által megengedett személyek vehetnek részt.
 6. Az órán a rendet meg kell tartani, a tornaszereket nem szabad rongálni.
 7. Az anyagi javakat: pénz, telefon, ékszer, óra stb. nem hagyjuk az osztályteremben, hanem összegyűjtve rábízzuk a tanárra.
 8. A balesetek elkerülése végett az órán az ékszerek, rágógumi használata szigorúan tilos.
 9. Vigyázunk egymás épségére!
 10. A rend és a fegyelem az óra idején nagyon fontos, a baleset megelőzése végett. Együttműködően, a megadott segítségadási módszerekkel és csak a megadott tornaszereken dolgozunk. Minden tanuló vigyáz a saját illetve a társai testi épségére.
 11. Tilos a kézilabdakapukon, kerítésen mászkálni.
 12. Az órán használt tornaszereket az óra végén szépen, rendezetten a helyére kell tenni.

Feleki Attila  testnevelő tanár

Szerző: Bejegyzés időpontja:

ISKOLAI HÁZIREND TANÁROK SZÁMÁRA

A tanárok jogait és kötelességeit a tanügyi törvény és a tantestületi tagok szabályzata tartalmazza. Iskolánk belső rendszabályzata a következőkkel egészül ki.

I.A tanerők feladatai

 1. Munkaköri leírásuknak maradéktalanul eleget tenni.
 2. A tanórák megkezdése előtt 5 perccel megjelenni az iskolában.
 3. Hiányzás esetén egy nappal korábban, sürgősség esetén egy órával korábban értesíteni az iskola igazgatóságát, előző esetben gondoskodni a helyettesítésről.
 4. Helyettesítések ellátása szükség esetén.
 5. 0nképzés
 6. Az iskolai dokumentumok pontos és időben történő kitöltése.
 7. Az értekezleteken, módszertani körökön való aktív részvétel.
 8. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
 9. Napos szolgálat ellátása (a szolgálat ideje 7.50-az utolsó óra végéig)
 10. Az iskolában zajló vizsgák és más tevékenységek lebonyolításában szükség esetén részt venni

II.A tanerők jogai

 1. Véleményüket szóban vagy írásban kifejteni az iskolai tevékenység javítása érdekében.
 2. Részt venni az iskola vezetésében, javaslatokat tenni az iskola anyagi alapjainak felhasználásával kapcsolatban, a tanügyi személyzet munkájára vonatkozóan.
 3. Igényelheti az iskola igazgatóságának támogatását az iskola érdekében szervezett tevékenységeknél.
 4. Javaslatokat tehetnek a katedrák elosztására, az órarend készítési szempontok megválasztására, a tantermek és más iskolai helyiségek rendeltetésének megváltoztatására vonatkozóan.
 5. Javaslatokat tehetnek különböző tevékenységek (versenyek, rendezvények, kirándulások) szervezésére.
 6. Eredményes tevékenységükért, különlegesen jó teljesítményükért jutalomba része sülhetnek.

III. A tanári munka értékelése és a mulasztások büntetése

 1. A tanárok munkájának értékelése a katedravezetők, az igazgató, a vezetőtanács véleményezése, valamint a tanerők önértékelésének figyelembe vételével történik.
 2. Késés vagy az óra idő előtti befejezése első két alkalommal szóbeli figyelmeztetés, minden harmadik eset egy óra meg nem tartásának számít.
 3. Az óra meg nem tartása az első két alkalommal az óradíj levonását, minden harmadik alkalommal a fizetés 5 %-os levonását és írásbeli figyelmeztetést von maga után.
 4. A kihágás súlyossága függvényében szóbeli vagy írásbeli megrovásba való részesítést, vagy 5-10 %-os fizetés levonást határozhat el a vezetőtanács a következő esetekben:
  -iskolai dokumentumok időben történő benyújtásának elmulasztása
  -ha hosszabb időt (napokat) hiányzik az iskolából úgy, hogy nem értesíti az igazgatóságot és nem oldja meg az órák helyettesítését
  -ha a tanulókkal való tevékenysége során vét a tanári etika szabályai ellen
  -ha bántalmazza a tanulókat
  -ha nem teljesíti rábízott feladatait

Megjegyzések

Iskolánk minden tanulójának kötelessége ismerni és betartani az iskola Belső Rendszabályzatát.
A szülők a gyermekük iskolánkba íratását követően aláírják az iskolai szerződést, amelyben kötelezik magukat a Belső Rendszabályzat és az Iskolai Szabályzat betartására.

Szerző: Bejegyzés időpontja:

ISKOLAI HÁZIREND TANULÓK SZÁMÁRA

Minden tanulónak, mint az iskolaközösség tagjainak jogai és kötelességei vannak.

I. A tanulók jogai

 1. Az állami oktatás ingyenes, tehát a tanulók használhatják a tanítók és tanárok vezetésével az iskola minden    felszerelését, anyagi alapját teljes egészében.
 2. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden tanuló.
 3. A tanulónak jogában áll a könyvtár szolgáltatásait igénybe venni.
 4. A tanulók jogában áll diákszervezetet létrehozni, annak tevékenységét az iskola vezetősége jóváhagyja, ha tiszteletben tartja az iskola házirendjét.
 5. A tanulónak joga van saját diáksajtót szerkeszteni és terjeszteni.
 6. A tanulásban, versenyeken, más iskolai és iskolán kívüli tevékenységekben kitűnő tanulók díjat kaphatnak.
 7. A nehéz szociális helyzetű tanulók ösztöndíjban részesülnek, az iskolának biztosított keret tiszteletben tartásával. Az ösztöndíj odaítélését az iskolai ösztöndíjbizottság bírálja el.

II. A tanulók kötelességei

A zavartalan munkavégzés értelmében hozott és tanítási órák rendjét érintő intézkedések.

 1. A tanítási óra megkezdése előtt a tanulók az osztálytermekben tartózkodnak.
 2. Ha az osztály az igazgató által jóváhagyott közös tevékenységen vesz részt, az osztályfelelős köteles idejében értesíteni a szaktanárokat.
 3. Az iskola vezetősége által jóváhagyott órarendet a tanulók kötelesek tiszteletben tartani.
 4. A tanítási órák után az osztálytermet rendben kell hagyják a tanulók.
 5. Minden osztályban a szolgálatos tanulók számba veszik a hiányzó tanulókat, szünetben letörlik a táblát, felelnek a rendről és tisztaságról.
 6. A tanulók a tanítás ideje alatt csak engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét.
 7. A tanulókat az iskola területén csak szüleik és legközelebbi hozzátartozóik kereshetik, tilos barátok, ismerősök látogatását fogadni az iskolában.
 8. Kötelező a szükséges felszereléseket naponta hozni (füzet, könyv, rajz- tornafelszerelés).
 9. A tanuló feladata az ellenőrzőt minden nap magával hozni, a kapott osztályzatot a szülőkkel és a szaktanárral aláíratni.

III. Az óramulasztások és hiányzások rendje.

 1. A kötelező iskolai tevékenységről bármely okból történő távolmaradás hiányzásnak számít.
 2. Egy tanítási óráról a tanulót elengedheti a szaktanár az osztályfőnök beleegyezésével.
 3. Előre nem látható események kivételével a tanuló csak az osztályfőnök engedélyével, a szülők kérésre maradhat távol a foglalkozásokról.
 4. Betegség esetén a tanuló köteles orvosi igazolást bemutatni az osztályfőnöknek.
 5. Igazolatlan hiányzásnak minősül, ha a tanuló testnevelési órára nem hoz felszerelést, és ezért nem vesz részt az órán.
 6. A tanítási órát zavaró tanulót, akinek magatartásával szemben kifogás merül fel, a szaktanár igazolatlanul hiányzónak jegyzi be.
 7. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért 5 igazolatlan hiányzás esetén a magaviseleti jegyet egy ponttal levonják.

IV.A főszolgálatos tanuló feladatai

 1. 7,45-től délután 15-ig tart a szolgálat.
 2. Pontosan vezetik a Nyilvántartó füzetet.
 3. Az idegen személyeket megkérdezik, kit keresnek, útbaigazítják őket.
 4. Az iskolából csak azokat a tanulókat engedik ki, akiknek engedélyük van a szolgálatos tanár, vagy az osztályfőnök aláírásával.
 5. A főszolgálatos tanuló állandóan kijelölt helyén tartózkodik, csak igazgatói engedéllyel hagyhatja el a szolgálatot.
 6. A rendellenességeket jelentik a szolgálatos tanároknak.

V. A köz- és magántulajdon védelmére hozott intézkedések

Az iskola miénk. Az épületért és a benne elhelyezett értékekért minden tanuló felel.

 1. A gondatlanságból vagy szándékosan kárt okozó tanuló szülei kötelesek az okozott kárt megtéríteni.
 2. A tanítás kezdetekor észlelt rongálásokat a szolgálatos tanulók haladéktalanul jelentsék a szolgálatos tanárnak.
 3. Személyes értékeire, pénzére minden tanuló maga vigyázzon, mert az iskola ezekért semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. A talált tárgyakat azonnal jelentsék a szolgálatos tanárnak.
 5. Közleményeket, hirdetéseket a diákok csak az osztályfőnök és az igazgató engedélyével, az általuk kijelölt helyre függeszthetnek ki.
 6. Tilos a padokra, székekre, falra írni, vésni, karcolni.

VI. Az iskolában való tartózkodás, viselkedés szabályai

A diákok az iskolában és azon kívül is kultúráltan viselkedjenek, becsüljék meg egymást, egymás munkáját, tartsák be az emberi együttélés írott és íratlan szabályait.

 1. Szünetek alatt tilos az osztálytermekben tartózkodni.
 2. Szünetek alatt tilos a szemetet az udvaron szétdobálni.
 3. A tanulók viselete feleljen meg a jóizlés elvének, ruhájuk, hajuk legyen tiszta és rendes.
 4. Tilos az iskola területén szerencsejátékot játszani.
 5. Gyufát, szúró-vágó eszközt tilos az iskolába hozni.
 6. A balesetvédelmi és tűzvédelmi intézkedéseket kötelező betartani.
 7. Tanítási napokon az iskola épületében a tanulók 7.30-15.00 oráig tartozkodhatnak.
 8. Iskolai rendezvényeken maradhatnak a felügyelő tanár által megszabott időpontig.
 9. Ünnepélyek alkalmával a tanulók ruházata legyen az alkalomhoz illő. Ha lehetséges a lányok sötét szoknyában és fehér blúzban, a fiúk sötét nadrágban és fehér ingben.
 10. Az iskolában nem használható a mobiltelefon. Kivételt képeznek azok, akik a szülők kérésére hoznak telefont; a tanítás ideje alatt kötelesek a táskában tartani, kikapcsolva. Ellenkező esetben a tanárok a telefont elvehetik. A szülők a telefont csak az osztályfőnöktől vagy az igazgatótól kapják vissza.
 11. Szünetekben csak az alsó udvaron engedett a labdajáték, felső udvaron és osztályteremben tilos!
 12. A fenti szabállyal szemben bármely vétségért első alkalommal osztályfőnöki megrovás jár, azután a szülőkhöz intézett felhívás következik.

VII. A jutalmazás formái

Azon példás magaviseletű tanulók, akik a tanulásban nagyon jó eredményt érnek el a következőkkel jutalmazhatók:

 1. dicséret az osztály, az iskolaközösség előtt.
 2. írásbeli dicséret
 3. táborokba és kirándulásokra való küldés
 4. érdemoklevél, jutalomkönyv

VIII. Büntető eljárások, amelyek alkalmazhatóak a tanulókkal szemben

 1. egyéni megfigyelés;
 2. fegyelmezés az osztály előtt;
 3. írásbeli felszólítás (szülőknek);
 4. tanári tanács előtti számonkérés, megróvás;
 5. magaviseleti jegy lehúzása;
 6. a használt telefon, labda elkobozása és átadása az igazgatónak, aki csak a szülőnek adja vissza;
 7. nagy kihágás esetén eltanácsolás az iskolából.

Megjegyzések

Iskolánk minden tanulójának kötelessége ismerni és betartani az iskola Belső Rendszabályzatát.
A szülők a gyermekük iskolánkba íratását követően aláírják az iskolai szerződést, amelyben kötelezik magukat a Belső Rendszabályzat és az Iskolai Szabályzat betartására.

Szerző: Bejegyzés időpontja:

KÖNYVTÁR HÁZIRENDJE

Iskolánk könyvtára gazdag könyvállománnyal rendelkezik, közel 16500 kötet található meg, amely gyermekirodalomból és ismeretterjesztő könyvekből áll. A könyvtárat az iskola tanulói és pedagógusai használhatják.
Iskolánkban a könyvtárosi állás megszűnt, ezért 2010 óta az iskola gondnoka vette át a könyvtárosi feladatokat, ennek köszönhetően sajnos előfordul olyan eset, amikor a könyvtár nincs nyitva.

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.

Babits Mihály – Ritmus a könyvről

A könyvtár használatának szabályzata:

 1. Az iskolai könyvtárnak minden tanuló a tagja. A kölcsönzés ingyenes. A beiratkozásért nem kell fizetni. Az iskolai könyvtárból a tanév elejétől május 31-ig lehet kölcsönözni. Hétfőtől – péntekig 9:00 – 12-ig köl­csö­nöz­hetsz.
 2. A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha a határidő lejárta után is szükséged van az adott könyvre, akkor a köl­csön­zési idő 1 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másik tanu­lónak nincs szüksége arra.
 3. Vigyázni kell a könyvekre, bútorokra! Tilos a könyvbe firkálni, a képeket kiszínezni, a könyv lapjait kitép­ni. Ha sérülést, hibát tapasztalunk, azonnal szólni kell a könyvtárosnak.
 4. A könyv épségét, tisztaságát kötelességünk megóvni. A megrongált vagy elveszett könyv helyett újat kell vá­sá­rol­ni, vagy a könyvtárossal egyeztetett dokumentummal pótolni.
 5. Tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket (tankönyveket is) vissza kell hoz­ni. A nyári szünetre nem lehet könyvet kölcsönözni. Ez alól kivétel, ha javítóvizsgára vagy osztá­lyozó vizs­gára van a tankönyvre szükség.
 6. Tilos a könyvtárból engedély nélkül elvinni bármilyen felszerelést, könyvet!
 7. A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége. A papírszemetet vagy egyéb hulladékot a szemetesbe kell dobni.
 8. Tilos a könyvtárban enni és inni! A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása.

A házirend be nem tartása a könyvtárból való kitiltást eredményezi!